17,1 litra na wakacje. Zbiórka dla Filipa / Przykładowa lista korzyści i uprawnień dla Honorowych Dawców Krwi

 • Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi 
 • Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł “Honorowy Dawca Krwi” oraz możliwość uzyskania legitymacji HDK
 • Krwiodawca może uzyskać bezpłatnie krewkartę.
 • Satysfakcja, że komuś mogliśmy pomóc,
 • Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii (tj.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok),
 • Zwolnienie z pracy/szkoły w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach: zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
  Zobacz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
        → Zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (do godz. 24:00 w dniu oddawania krwi), w przypadku wykonywania szczególnie niebezpiecznych zawodów lekarz może wydać zwolnienie na całą dobę.
 • W uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów przejazdu do najbliższej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi,
  w której oddaje się krew na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszty te ponosi jednostka organizacja publicznej służby krwi
 • Publiczna służba zdrowia zapewnia anonimowość dawcy krwi. Oznakowanie opakowań krwi i preparatów krwiopochodnych nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy przez biorcę lub inną osobę bądź jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi (art. 13 ustawy o publicznej służbie krwi)
 • Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuję się od dochodu (przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi,
  tj. 130 zł
  .
  Odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu (w przypadku „ryczałtowców” 6% przychodu), wykazanego w zeznaniu. Zobacz darowizny na cele krwiodawstwa.    
 • Leki ze zniżkami. Po otrzymaniu tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi możliwość kupowania NIEKTÓRYCH leków ze zniżkami.
  Przejdź do wyszukiwarki leków refundowanych (zaznacz Zasłużony honorowy dawca krwi)
   → Zobacz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych
  i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające
  ,
 • Po otrzymaniu tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi możliwość skorzystania poza kolejnością z ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w placówkach ZOZ-ów,
 • Po otrzymaniu tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i oddaniu określonej ilości krwi lub jej składników możliwość uzyskania zniżek w komunikacji miejskiej (różne przepisy w innych miastach)*,
 • Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań laboratoryjnych,
 • „Dawcom w Darze”,

 

* Warszawa

 • Uprawnieni: Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie:
 • 18 litrów krwi pełnej – mężczyźni,
 • 15 litrów krwi pełnej – kobiety,
  lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.
 • Dokument poświadczający uprawnienia: Odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości.
 • Ulga: 100%

 

ODZNAKI ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI

 • (dawniej) III stopnia
  – kobiety po oddaniu 5 l krwi
  – mężczyźni po oddaniu 6 l krwi
 • (dawniej) II stopnia
  – kobiety po oddaniu 10 l krwi
  – mężczyźni po oddaniu 12 l krwi
 • (dawniej) I stopnia
  – kobiety po oddaniu 15 l krwi
  – mężczyźni po oddaniu 18 l krwi

Posted in: Korzyści i uprawnienia z HDK

Możliwość komentowania została wyłączona.